•  

       

      PLAN PRACY

      Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

      w Czaplach

       

      rok szkolny 2020/2021


      Plan został opracowany w oparciu o:

      • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
      • Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2020/2021
      •  Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach
      • Wnioski sformułowane na zakończenia roku szkolnego 2019/2020

       

       

      Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

      • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
      • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
      • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

       

      Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

       

      • Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości jej pracy.
      • Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

       

      Zadania

      Sposób realizacji

      Osoby odpowiedzialne

      Termin realizacji

      Sposób dokumentowania

      1. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy podczas pandemii. Stosowanie zaleceń MEN, GIS i MZ.
      • Ustalenie zasad pracy stacjonarnej oraz podczas edukacji zdalnej.
      • Uzgodnienie organizacji pracy szkoły z rodzicami, poinformowanie uczniów.
      • Określenie zasad lekcji on-line i przekazanie informacji przez nauczycieli uczniom oraz rodzicom.
      • Współpraca z rodzicami przy edukacji zdalnej

      Dyrektor, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, szkolna pielęgniarka

      Cały rok, Wrzesień 2020

      Procedury, zasady,  instrukcje, gazetki tematyczne, tematy zajęć,  informacje w Librusie, księga wejść, karty prowadzenia mycia i dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów

      1. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego zmierzająca do wzrostu efektów uczenia się i nauczania
      • Działania zgodne z przyjętym Szkolnym zestawem programów nauczania;
      • Indywidualizacja procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów;
      • Dostosowanie wymagań dla uczniów z SPE

      nauczyciele wychowawcy specjaliści

      Cały rok

      Sprawozdania ze stopnia realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.

      Bieżąca diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

      Wynik egzaminu ósmoklasisty.

      1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
      • Działania zaplanowane w Planie profilaktyczno-wychowawczym,
      • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych,  korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
      • Działania profilaktyczne pedagoga szkolnego i wychowawców,
      • Organizacja kształcenia włączającego

      Pedagog szkolny, nauczyciele wychowawcy specjaliści

      Cały rok

      Program profilaktyczno-wychowawczy, plany pracy zajęć specjalistycznych, IPET-y, informacje o realizacji zajęć w szkole, protokoły spotkań zespołu, dzienniki zajęć, sprawozdania

      1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
      • Stosowanie różnych form i metod aktywizujących uczniów oraz nowych technologii w procesie dydaktycznym
      • Kursy doskonalące i kwalifikacyjne, rady szkoleniowe, samokształcenie nauczycieli
      • Wykorzystywanie platform edukacyjnych, aplikacji

      Dyrektor, nauczyciele

      Cały rok, zgodnie z WDN

      Wzrost częstotliwości zastosowania kompetencji cyfrowych w praktyce przez uczniów i nauczycieli.

      Dokumentacja potwierdzająca udział w formach doskonalenia. Modyfikacja planów pracy i programów w oparciu o nową wiedzę i umiejętności

      1. Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
      • Współpraca z PPP w Świeciu, OPS, PCPR, filia nr 4 w Czaplach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
      • Działalność świetlicy szkolnej,
      • Organizacja dożywiania, realizacja programu, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”

      Dyrektor, wychowawcy, pedagog, specjaliści

      Cały rok

      Opinie o uczniach do instytucji wspierających, plany pracy, dzienniki, sprawozdania

      1. Rozwijanie samorządności i innowacyjności ukierunkowane na rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości
      • Działalność: Samorządu Uczniowskiego ( w tym przeprowadzenie wyborów szkolnych), Klubu Szkolnego Wolontariusza, Szkolnego Koła Wolontariatu, grupy teatralnej,
      • Wydawanie szkolnej gazetki „Na topie”
      • Działalność SKS, kół zainteresowań.
      • Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach.
      •  Udział uczniów w zajęciach rozwijających kreatywność, projektach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych.
      • Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”

      opiekunowie SU, prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności,

       

      A. Lewandowski

       

       

       

       

      S. Różańska

       

      Cały rok

      Plany, sprawozdania z działalności, relacje na szkolnym facebooku

      1. Przeprowadzenie Egzaminu Ósmoklasisty
      • Organizacja zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty
      • Udział w spotkaniach z pracownikami OKE w Gdańsku
      • Informowanie uczniów i rodziców o organizacji egzaminu, sposobach dostosowań

       

      Cały rok

      Protokoły zebrań z rodzicami, wpisy w dzienniku, dokumentacja egzaminacyjna

      1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz respektowanie norm społecznych.
      • Działalność wychowawców klasowych
      • Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
      • Organizacja uroczystości rocznicowych wydarzeń historycznych
      • Koło „Szkolny Patriota”, działające w ramach innowacji pedagogicznej.
      • Konkurs Król i Królowa Dobrych Manier
      • Prowadzenie zajęć „Spójrz inaczej”
      • Poranne czytanie i omawianie książek związanych z historią Polski (rocznica wybuchu II Wojny Światowej) w klasie III
      • „Cudze chwalicie, swego nie znacie… ”projekt zakładający działania zmierzające do promowania najbliższej okolicy i poznawania jej historii

      Wychowawcy, specjaliści,

       

      E. Antoniewicz

       Justyna Paduch – Jankowska, Karolina Ratkowska

      S. Różańska

       

       

       

       

       

       

      S. Różańska

      Cały rok. Zgodnie z kalendarzem.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Wrzesień

       

       

      Rok szkolny

      Plany pracy wychowawczej, dzienniki.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Prezentacje multimedialne, lapbooki itd

      1. Prowadzenie innowacji pedagogicznych
        i nowatorskich metod pracy na lekcjach.

      -  Realizacja innowacji przyjętych uchwałą rady pedagogicznej

      prowadzący

      Październik - maj

      Zdjęcia, prezentacje na forum szkoły, karty pracy

      1. Rozwój czytelnictwa

      Codzienne czytanie uczniom klasy pierwszej w ramach programu Cała Polska Czyta Dzieciom.

      Beata Kamińska

      Cały rok

      Zdjęcia, prace uczniów