• Charakterystyka szkoły

  •   

    


   Szkoła Podstawowa
   im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach
   86-100 ŒŚwiecie
   województwo kujawsko-pomorskie
   tel./fax ( 0-52) 33 24 588

    

    Charakterystyka Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach

    

   Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Świecie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy. Zlokalizowana jest na wsi, oddalonej o ok. 6 km od Świecia. Budynek w którym się mieści to pomnik tysiąclecia państwa polskiego. Jego otwarcie nastąpiło 1 września 1966 r. W skład obwodu szkolnego, oprócz Czapel, wchodzi sześć innych wsi: Czapelki, Ernestowo, Dziki, Sulnowo,  i Skarszewo. Do naszej szkoły uczęszczają też dzieci spoza obwodu.

   W zakresie bazy dydaktycznej szkoła dysponuje: 8 salami dydaktycznymi (oddział przedszkolny,  klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w tablice interaktywne pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w 2011 r. oraz dotykowy monitor interaktywny w ramach programu „Aktywna tablica 2020”, jedna klasa wyposażona w pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”(wniosek z 2009 r.), 4 klasy dla starszych uczniów, 3 wyposażone  w tablice interaktywne pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w 2015 r., salą informatyczną wyposażoną w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” w 2007 r., biblioteką z Internetowym Centrum Multimedialnym, gabinetem lekarskim, stołówką, kuchnią, salą gimnastyczną oraz przyszkolnym boiskiem. Budynek przystosowany jest częściowo dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do drzwi wejściowych).

   Kadra

   W szkole pracuje 20 nauczycieli, większość z wykształceniem wyższym magisterskim, w tym 15 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych i 1 nauczyciel kontraktowy. Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Sukcesywnie pogłębiają wiedzę pedagogiczną na różnego typu kursach doskonalących oraz zdobywają dodatkowe kwalifikacje na  studiach podyplomowych. Kadra pedagogiczna jest w miarę stabilna.

   W szkole jest stanowisko pedagoga na 8 godzin tygodniowo, dla dzieci dojeżdżających prowadzone są zajęcia świetlicowe. Działa stołówka szkolna. Godziny pracy biblioteki dopasowane są do czasu zajęć edukacyjnych.

    

    

   Lp. Nauczyciel Nauczane przedmioty
   1. Emil Antoniewicz historia
   2. Mirosława Antoniewicz nauczyciel współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych
   3. Leszek Ciepłuch j. angielski, rewalidacja
   4. Sabina Kokoszyńska matematyka
   5. Małgorzata Kalinowska biologia
   6. Anna Kałdowska socjoterapia, nauczyciel edukacji włączającej
   7. Beata Kamińska edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, pedagog szkolny
   8. Kamila Królewicz geografia, doradztwo zawodowe, rewalidacja
   9. Jacek Krzyżanowski przyroda, wychowanie fizyczne, ekologia
   10. Joanna Kujawska świetlica, biblioteka, rewalidacja
   11. Andrzej Lewandowski matematyka, informatyka, technika
   12. Urszula Świderska j. niemiecki
   13. Piotr Młynarczyk religia, matematyka
   14. Monika Orłowska - dyrektor j. polski
   15. Justyna Paduch-Jankowska j. polski, rewalidacja
   16. Katarzyna Poraj chemia, fizyka
   17. Karolina Ratkowska edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
   18. Sylwia Różańska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
   19. Tomasz Walczak edukacja dla bezpieczeństwa
   20. Stefan Warczak oddział przedszkolny, muzyka, plastyka
   21. Katarzyna Krzyżanowska nauczyciel współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, logopedia

    

   Wychowawstwa

   Lp.

   Klasa

   Wychowawcy

   1.

   oddział przedszkolny

   Stefan Warczak

   2.

   Klasa I

   Sylwia Różańska

   3.

   Klasa II

   Beata Kamińska

   4.

   Klasa III

   Karolina Ratkowska

   5.

   Klasa IV

   Leszek Ciepłuch

   6.

   Klasa V

   Andrzej Lewandowski

   7.

   Klasa VI

   Jacek Krzyżanowski

   8.

   Klasa VII

   Joanna Kujawska

   9.

   Klasa VIII

   Emil Antoniewicz

    

    

   Pracownicy niepedagogiczni szkoły

   Danuta Mollus - kucharka
   Wioleta Lewandowska - sprzątaczka
   Beata Saczuk- sprzątaczka
   Anna Rosenkiewicz – sekretarka - intendentka
   Zbigniew Rosiński - woźny, palacz

    

   Ogólne informacje

   W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole uczy się 120 uczniów w 8 oddziałach. Średnia liczba uczniów w klasie wynosi 15. Według danych na najbliższe lata taki stan się utrzyma. W szkole jest oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 12 dzieci.

   44 % uczniów jest dowożonych do szkoły

   17 % było przebadanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu

    54 % uczniów otoczonych jest opieką w świetlicy szkolnej

   Prawie 100 % uczniów kl. I-V korzysta z programu „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”

    

    

   Szkoła aktywnie współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, biorąc udział w różnych projektach, między innymi:

   • Szkoła ucząca się,
   • Młodzi Obywatele Działają,
   • Lego, cogito, ago
   • Szkoła myślenia.

   W 2005 roku otrzymaliśmy tytuł i odznakę „Szkoły uczącej się”.

             Braliśmy też udział w projektach: Szkoła bez przemocy, Cała Polska czyta dzieciom, Podaj dalej i Poczytaj mi przyjacielu.

               W roku szkolnym 2021/2022 Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię na temat projektów następujących innowacji pedagogicznych:

   1. „Podróże małe i duże” kl. I – B. Kamińska
   2. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”- ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III
   3. w kl. II – K. Ratkowska
   4. „Jak zdać egzamin na 100 %”. Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Kontynuacja. – L. Ciepłuch
   5. Koło „Szkolny Patriota”  – J. Paduch-Jankowska, K. Ratkowska
   6. „Kamishibai- papierowy teatr dla małych i dużych”. Kontynuacja – J. Kujawska
   7. Kreatywna biologia”- innowacja metodyczna dotycząca stosowania nowych metod nauczania- uczenia się oraz oceniania w klasach 5-6
   8. Szkoła przyjazna wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI” – K. Poraj

   Zajęcia pozalekcyjne

   • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
   • Szkolny Klub Sportowy
   • Zajęcia profilaktyczne: "Spójrz inaczej"
   • Otwarta świetlica
   • Kółka zainteresowań:

   - Kulturoznawcze kółko języka angielskiego
   - Kółko informatyczne "Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki"
   - Kółko teatralne
   - Kółko turystyczno-rowerowe "Moje pierwsze prawo jazdy"
   - Zajęcia rekreacyjne "Ruch to zdrowie"

    Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w pracach kółek zainteresowań, konkursach  i zawodach sportowych. Uczniowie mający trudności w nauce otrzymywali pomoc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych. 

    

   W roku szkolnym 2009/2010 szkoła przystąpiła do Projektu Samorządowego: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX działanie 9.1.2  „ My też potrafimy”. W ramach projektu odbywały się zajęcia:

   • Kurs z zakresu języka angielskiego
   • Kurs z zakresu technologii komputerowej „Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki”
   • Kurs z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych Tajemnice świata przyrody, Kółko matematyczne „Z matematyką za pan brat”
   • Zajęcia wyrównawcze z przyrody i matematyki.

   W zależności od typu zajęć uczniowie byli kwalifikowani na podstawie opinii PPP , opinii nauczyciela przedmiotu, opinii pedagoga szkolnego, prośby rodzica lub ucznia, zainteresowań ucznia, dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce, stypendiów, uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.

    

   W roku szkolnym 2010/2011 szkoła przystąpiła do Projektu Samorządowego: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX działanie 9.1.2  „ Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości”.

   Cele Projektu

    

   Cel ogólny: poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych w okresie X.2010 – VII.2011.
   Cele szczegółowe:
   Cel 1: poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
   Cel 2: podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami
   Cel 3: wsparcie uczniów nie mających zdefiniowanych planów edukacyjno-zawodowych
   Cel 4: zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych uczniów

   W ramach projektu odbywają się zajęcia:

   • Kurs z zakresu języka angielskiego
   • Kurs z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Tajemnice świata przyrody, Kółko matematyczne „Z matematyką za pan brat”
   • Zajęcia wyrównawcze z przyrody i matematyki.

   W zależności od typu zajęć uczniowie byli kwalifikowani na podstawie opinii PPP , opinii nauczyciela przedmiotu, opinii pedagoga szkolnego, prośby rodzica lub ucznia, zainteresowań ucznia, dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce, stypendiów, uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.

    

               Aby podnieść wyniki nauczania z matematyki, szkoła przystąpiła również do projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
   Ludzki nr UDA-POKL.03.03.04-00-165/09. Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

   Cele ogólne Projektu ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'' to podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – młodzieży w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz stymulowanie podobnych osiągnięć w zakresie innych przedmiotów szkolnych, umożliwiających wybór dalszej drogi kształcenia. Pani Kamińska przeprowadziła kolejne pakiety zadań zgodnie z harmonogramem.

    

   W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim

    

   Chcemy ZINDYWIDUALIZOWAĆ nauczanie w klasach I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.

   • Chcemy pomóc szkołom we wdrożeniu kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji.
   • Chcemy uwzględnić indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

               Szkoła realizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli.

   Szkoła organizuje dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb:

   • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
   • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
   • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

    

   W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas III, V i VI wykazujący uzdolnienia matematyczne realizowali projekt „Matematyka Innego Wymiaru”. Celem projektu było podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele łatwiej i efektywniej przekazywali uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych (w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela). Program opierał się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, sposobów efektywnej nauki, gier strategicznych i wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

   W szkole promowany jest zdrowy styl życia, poprzez realizację Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE „Zachowaj równowagę”, dotyczącego propagowania zdrowego trybu życia i zapobiegania otyłości.

   Od roku 2010 szkoła uczestniczy w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować, prowadzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, objętym honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. W ramach programu przeszkoleni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą zajęcia, w czasie których dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

   Od 2010 r. w szkole jest realizowany Program nadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci z klas I-III dla gminy Świecie „Polubić sport”. Projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, przygotowanie dzieci do uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego. Program zakłada prowadzenie przez nauczyciela wychowania fizycznego 1 godziny zajęć w każdej klasie edukacji wczesnoszkolnej w okresie czterech miesięcy w oparciu o zabawy i gry ruchowe.

   Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania dziecka. Od roku szkolnego 2012/2013 w placówce jest realizowany program „A,B,C – wychowania dziecka”. Na spotkaniach z autorką programu, panią Heleną Ratka-Fejtko, rodzice poznają zasady wychowawcze, będące owocem doświadczenia i obserwacji, jak również głębokich badań nad psychiką dziecka w poszczególnych etapach rozwoju. Ich znajomość i stosowanie pozwolą uniknąć wielu pomyłek wychowawczych.

    Placówka uzyskała również certyfikat „Szkoła bez przemocy”. Uczniowie czują się w niej bezpiecznie, respektują obowiązujące normy i zasady zachowania. Uczniowie są współtwórcami życia szkoły min. poprzez podejmowanie szeregu działań charytatywnych i edukacyjnych (zbiórka zakrętek, „Dzień Kolekcjonera”, udział w konkursie zbiórki makulatury).

               W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do projektu „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim – szansą na sukces edukacyjny” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Celem realizacji projektów powiatowych jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły.

   Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

   • uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
   • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych.
   • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
   • samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej

   Pilotaż ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Podejmowane w ramach projektów powiatowych działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach objęte zostały istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły i przedszkola, ale i pomoże dyrektorom oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.