• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach
   • E-mail szkoły
   • poczta@spczaple.pl
   • E-mail administratora strony
   • poczta@spczaple.pl
   • Telefon
   • 523-324-588
   • Adres szkoły
   • Czaple 23, 86-100 Świecie
   • Inspektor Ochrony Danych
   • Małgorzata Kollas
    malgorzata.sapalska@cbi24.pl
    tel. + 48 533-229-001
 • Napisz do nas

  Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Klauzule informacyjne:

  •  

   KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

   informujemy, iż:

   1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach

   (adres: Czaple 23, 86-100 Świecie, telefon kontaktowy 52 33 24 588).

   2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

   3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

   4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

   z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym

   przepisów archiwalnych.

   5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

   6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane

   osobowe w imieniu Administratora.

   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   -dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,

   ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach

   przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu

   wobec przetwarzania Państwa danych.

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa

   się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych

   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

    

   Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której

   dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych

   jest brak możliwości zawarcia umowy.

    

   Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

   nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym

   przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia

   o ochronie danych osobowych.

    

   KLAUZULA INFORMACYJNA – przepis prawa

    

   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

   rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach

   (adres: Czaple 23, 86-100 Świecie, telefon kontaktowy 52 33 24 588).

   2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

   3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących

   na Administratorze.

   4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

   z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,

   w tym przepisów archiwalnych.

   5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

   6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów

   przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

   7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia

   przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo

   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

   z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega

   Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym

   profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

    

   KLAUZULA INFORMACYJNA – przesłanka umowy

   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

   informujemy, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach

   (adres: Czaple 23, 86-100 Świecie, telefon kontaktowy 52 33 24 588).

   2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

   3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

   4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

   z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,

   w tym przepisów archiwalnych.

   5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

   6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów

   przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   -dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,

   ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach

   przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu

   wobec przetwarzania Państwa danych.

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa

   się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych

   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

   Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której

   dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych

   jest brak możliwości zawarcia umowy.

   Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie

   podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym

   przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia

   o ochronie danych osobowych.


   Dane Inspektora Ochrony Danych - Małgorzata Kollas

   kontakt - malgorzata.sapalska@cbi24.pl

   tel.  + 48 533-229-001