• Deklaracja dostępności

   Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplach Monika Orłowska
   Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
   w Czaplach.

   Data publikacji strony internetowej: 2020-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25.

   Data przeglądu deklaracji dostępności: 25.03.2022 r.

   Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Dla informacji brak właściwej relacji,
   • Nie istnieje alternatywne rozwiązanie powodujące pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA,
   • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
   • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1,
   • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
   • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   • filmy nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny będący właścicielem strony internetowej.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Lewandowski, poczta@spczaple.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523324588. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
   za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
   oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia
   tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
   w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
   z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu
   do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Czaple 23, 86-100 Świecie

   1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
   2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
   3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
   4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   5. Jest możliwy wstęp z psem asystującym.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
   8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

   Aplikacje mobilne

   Brak aplikacji mobilnych.